ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین

آموزش از طریق تکنولوژی روز با ویدئوپروژکتور و دوربین انجام می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,350,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/20
تاریخ شروع دوره : 1397/10/7 تاریخ پایان دوره : 1397/10/21
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

رفع معضلات بدخطی در جامعه

مفاد درسی :

حروف - کلمات - ضخامت ها - ظرافت ها - صفحه آرایی - نکات تند نویسی - کشیده ها - دوایر

ورکشاپ خوشنویسی با خودکار انجمن خوشنویسان نوین
نام محل برگزاری
مدرسان